26
   Wednesday
   34 / 19
   Thursday
   37 / 20
   Friday
   44 / 16