74
   Wednesday
   89 / 72
   Thursday
   87 / 69
   Friday
   85 / 69