63
   Wednesday
   85 / 69
   Thursday
   88 / 69
   Friday
   81 / 65