71
   Wednesday
   91 / 69
   Thursday
   92 / 70
   Friday
   91 / 68

   Rod's Big Ol' Fish (November 21 - 10:00)