58
   Wednesday
   78 / 58
   Thursday
   81 / 55
   Friday
   68 / 46

   Eye on SEC